logo
title
picture
תענוממו תדיינ הסירג תנוכמ
title

,תמלשומ הסירג יתוריש .ג.ש תרבח
לש הסירג תונורתפ ןתמב החמתמ
קסע יתבלו תורבחל ,תיטנגמ הידמו תריינ
עדימ תחטבא לש ההובג המרב םינינועמה
יתיישעת לוגיר תעינמ ,םיינוחטיב םימעטמ
.טרפה תענצ לע הרימשו
home page
profile
services
contact us

title

תידוחיי היגולונכט .ג.ש 'בח הליעפמ לארשיב הנושארל
ןוחטב הקינעמ ןכו ךילהתה תא תלעיימו תרצקמ רשא
וז היגולונכט .עדימה תחטבאל עגונה לכב טלחומ
ילבמ ,םירמוח לש דואמ בחר ןווגמ סורגל תרשפאמ
.תמדקומ הדרפה וא ןוימ תדובע לכ עצבל שרדנ חוקלהש
תכתמ יבטאו תוכיס ףוריצב ,ריינה יגוס לכ תא סורגל ןתינ
סופד תודובע ,םינוליינ ,םיקד םירסלק :םהילא םירבוחמה
,םיפקש ,ימיכ ריינ ,תונומת ,תופמ ,היצנימל יופיצ םע
,תוהז תודועת ,יארשא יסיטרכ ,וידואו ואדיו תוטלק
,םיספדומ םילגעמ ,םייטנגמ םיטרס ,הגיהנ תונוישר
.רכומ גוס לכמ תיטנגמ הידמו קסיד דראה ,םיטקסיד
picture
תיטגמ הידמ תסירגל הנוכמ

picture
הסירגו ןוימ זכרמ
title

:םינפוא ינשב הסירגה תא עצבל ןתינ
.הרבחה לש הסירגה זכרמב וא חוקלה לצא

םוקמל העיגמ ,חוקלה לצא תעצבתמ הדובעה רשאכ
.תיטסוקא הניחבמ תדדובמה תיאשמ ,הסירגה תדיינ
ףוסיא יקש ךותל יטמואנפ ןפואב באשנ סורגה רמוחה
.הדובעה םותב םוקמהמ הנופמו
תיאשמה תדמעהל םוקמ דחייל שקבתמ חוקלה הז הרקמב
"בולכ"ו יזאפ תלת למשחל רוביח תדוקנ ,הדובעה ךלהמב
גוסל הסרגמה תמאתה .ותסירגל דע רמוחה זוכירל ןוסחא
ךות םוקמב תישענ יוצרה םיתיתפה לדוגלו סרגנה רמוחה
.תורופס תוקד

title

לחה ,חוקלל רתויב החונה תורישה תליבח תא םימיאתמ הרבחה יצעוי
רמוחה ףוסיא ןפואו הדובעה תועש ,התורידת ,הסירגה םוקמ תעיבקמ
.הנבמבש תומוקהו םירדחה ןמ תוברל ,הסירגל דעוימה
picture
תענוממו תדיינ הסירג תנוכמ

title

,קושב תומייקה תויתיישעתו תוידרשמ תוסרגמל דוגינב
וניא רמוחה היפל תידוחיי היגולונכט .ג.ש 'בח הליעפמ
םינתינ יתלב "םיתיתפ"ל אלא בחורו ךרוא תועוצרל סרגנ
ןוחטיבה תמר יפל ,חוקלה י"ע עבקנ םיתיתפה לדוג .רוזחשל
דעו מ"מ 2.4 לש ילמינימ חטשמ לחה ,ודי-לע תשרדנה
סחיב הנתשמ הסירגה בצק .מ"מ 12 לש ילמיסקמ חטשל
.םיתיתפה לדוגל רשי

title

,תובר םינש הזמ ןוחטיבה תכרעמ לומ התדובעב תרכומו העודי .ג.ש תרבח
הניא הרבחה .הובג ינוחטיב גוויס ילעב ,אבצ יאצוי קרו ךא הקיסעמ הרבחה
רתויב הבוטה תורישה תפילח תא םיאתהל ידכ ץמאמ לכ המצעמ תכסוח
,םינמז תוחולב הדימע לש םיהובג םיטרדנטס לע תיברמ הדפקה ךות ,חוקלל
.תוריש תמרו דויצריינה תוישעתב רוזחימל תרבעומ ריינה תלוספ

החיתפ דומע | רשק רוצ | הרבחה יתורש | ליפורפ

logo
(.מ.מ.ק תצובקמ) הסירג יתורש .ג.ש
תיטנגמ הידמו םיכמסמ תסירגל תמדקתמ היגולונכט
15274 ד.ת צ"לשאר ןשי .ת.א ןיישעתה 'חר :ישאר דרשמ
03-9566606:סקפ 03-9566677:לט
050-8221444/5 :דיינ
e-mail: info@kmm.org.il